Politique de confidentialité

Postanowienia ogólne:

 1. Administratorem danych osobowych Najemców, osób uprawnianych do kierowania pojazdem oraz danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.premiumrental.fr jest firma ACTIVE-IT s.c. z siedzibą w Gdańsku (80-125) przy ul. Kartuskiej 351A, nr NIP: 9581507170, nr REGON: 220132607 działająca pod marką PremiumRental, dalej zwana Wynajmującym.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.premiumrental.fr, a także stanowi klauzulę informacyjną odnośnie przetwarzania danych osobowych przez Wynajmującego w ramach prowadzenia działalności wynajmu pojazdów.
 3. RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleń dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania danych osobowych, które stosuje Wynajmujący.

Korzystanie z Serwisu Internetowego:

 1. W związku z korzystaniem  przez użytkowania z Serwisu Internetowego, Wynajmujący zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także o aktywności użytkownika w Serwisie Internetowym.
 2. Aktywność użytkownika w Serwisie Internetowym, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniami usług. Wynajmujący przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informacyjnego, a także w celach analitycznych i statystycznych.
 3. Formularz zapytania w Serwisie internetowym – przetwarzane dane w formularzu zapytania mają na celu odpowiedz na zgłoszone pytanie. Dane te będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie., a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na komunikacji z użytkownikiem, obsługi jego zapytania, a także w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane podane w formularzu zapytania będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi nie dłużej niż 6 miesięcy od daty ostatniego kontaktu, chyba że dłuższe przetwarzanie będzie niezbędne w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 4. Newsletter – dane przekazane w postaci adresu e-mailowego wykorzystywane są do przesyłania newslettera, a postawa prawna ich przetwarzania jest udzielona zgoda wyrażona po przez podanie adresu e-mailowego w tym celu. Dane będą przechowywane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że użytkownik wcześnie zrezygnuje z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi do usunięcia danych z bazy. Dane będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia zgody na otrzymywania newslettera.
 5. Podanie danych osobowych w celu wysyłki newslettera oraz podanych w formularzu zapytania jest dobrowolne i nie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umów z Wynajmującym.
 6. Zasady korzystania z konta użytkownika opisuje regulamin dostępny na www.premiumrental.fr w zakładce regulamin.
 7. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych w Serwisie Internetowym znajdują się poniżej i dotyczą również użytkowników korzystających z Serwisu Internetowego.

Świadczenia usług wynajmu pojazdów:

 1. Wynajmujący przetwarza następujące dane osobowe:
  Imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL, NIP, numer dowodu osobistego, numer paszportu, numer prawa jazdy, kraj wydania prawa jazdy, data urodzenia, płeć, numer rachunku bankowego Najemcy, dane w zakresie rozliczeń i płatności, dane lokalizacyjne wynajętego pojazdu, trasa przejazdu, historia rezerwacji w Serwisie Internetowym.
 2. Dane osobowe najemców oraz osób upoważnionych do kierowania pojazdem będą przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy najmu pojazdów, a także dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy oraz świadczenia usług drogą elektroniczną,
  2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Wynajmującego, polegającego na:
   – zabezpieczeniu mienia powierzonego  przez wynajmującego w szczególności celem lokalizacji wynajętego pojazdu w razie jego  utraty, przywłaszczenia lub kradzieży,
   – weryfikacji należytego wykonania umowy – w tym weryfikacji przestrzegania zakazu opuszczania terytorium państw wskazanych w regulaminie i umowie,
   – ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
   – ochrony Wynajmującego przed nadużyciami, w celu weryfikacji tożsamości Najemcy oraz osób upoważnionych do kierowaniem pojazdu oraz uprawnień do prowadzenia pojazdów,
   – badaniu jakości usług przez Wynajmującego,
   – prowadzenia marketingu w zakresie produktów i usług świadczonych przez Wynajmującego, oraz w celu przedstawienia odpowiednie oferty, reklamy i promocji,
   – prowadzeniu analizy oraz raportów w celach statystycznych;
  3. weryfikacji wiarygodności płatniczej najemcy w Krajowym Rejestrze Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KRD BIG). Weryfikacja będzie dokonana w celu zawarcia umowy oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Wynajmującego mającego na celu weryfikację Najemcy  przed zawarciem umowy,
  4. wykonania obowiązków prawnych  nałożonych na Wynajmującego, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów rachunkowości odnośnie przechowania dokumentów podatkowych i księgowych,
 3. Okres przechowywania danych – dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Wynajmującego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umów łączących Najemcę z Wynajmującym. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umów z Wynajmującym.
 5. Najemcy oraz osobie uprawnionej do kierowania pojazdem przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Najemcy oraz osobie upoważnionej do kierowania pojazdem przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych . Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do  Inspektora danych osobowych.
 7. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, może być ona w każdym czasie wycofana, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Dane Najemcy lub osoby uprawnionej do kierowania pojazdem mogą być udostępnione podwykonawcom Wynajmującego w zakresie działań marketingowych, Biuru Informacji Gospodarczej S.A., ubezpieczycielom pojazdów oraz podmiotom uczestniczącym w świadczeniu usługi wynajmu pojazdu, w szczególności świadczącym na rzecz Wynajmującego usługi assistance napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych.
 9. Dane najemcy oraz osoby uprawnionej do kierowania pojazdem mogą być   udostępnione podmiotom i organom powołanym do nakładania oraz egzekwowania opłat za korzystanie z dróg publicznych zgodnie z treścią ustawy oz dna 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (DZ.U. Nr 14, poz. 60) oraz grzywien wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń (Dz. U Nr. 12, poz. 114) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów  karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023). Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny Wynajmujący zostałby obciążony w/w opłatami lub opłatami o podobnym charakterze i w/w opłaty uiściłby, zobowiązuje się zwrócić Wynajmującemu w/w opłaty.